Повага
  • Головна
  • Статтi
  • Громадськість виступила проти «гендерного заходу» Богомолець та Турчинової. Текст заяви (English version)
Статтi

Громадськість виступила проти «гендерного заходу» Богомолець та Турчинової. Текст заяви (English version)

Представниці і представники громадськості засуджують захід під керівництвом Ольги Богомолець та Ганни Турчинової, який відбувся в Комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України за участю «науковців», представників громадськості та релігійних діячів.

Нагадаємо, офіційно захід був анонсований, як «Науково-медичні підходи до проблеми гендерної рівності». У своїх виступах учасники і учасниці дискусії дозволяли собі псевдонаукові, сексистські  і гомофобні вислови.

«За змістом проголошені виступи були образливими (у тому числі і на адресу інших країн) та суперечили національному законодавству і офіційній державній політиці щодо забезпечення прав людини, рівності чоловіків і жінок, утвердженим у європейському співтоваристві стандартам розуміння таких понять, як «гендерна рівність» і «недискримінація», та прийнятим цивілізованим нормам ведення діалогу», – йдеться у відкритій заяві громадськості.

Документ буде направлено до Голови Верховної Ради України, Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини, посольства Канади, Швеції, Швейцарії, США, Представництва Європейського Союзу, ПАРЄ, Представництва ООН, Німеччини, Норвегії, Литви.

Повага наводить текст заяви повністю.

Приєднання до заяви можна за посиланням

Відкрита заява громадськості

щодо засідання Круглого столу на тему “Науково-медичні підходи до проблеми гендерної рівності”, організованого Комітетом з питань охорони здоров’я ВР України 9 листопада 2018 року

Ми, представниці і представники громадськості, категорично засуджуємо черговий псевдонауковий захід під керівництвом Ольги Богомолець та Ганни Турчинової, який відбувся в Комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України за участю «науковців», депутатів, представників громадськості та релігійних діячів. Вважаємо, що під час засідання відбулася маніпуляція правом на свободу переконань та висловлювань, адже допущені до слова доповідачі і доповідачки представляли державну гендерну політику упереджено і викривлено, із дискримінаційним, мізогінним, гомофобним, трансфобним та ксенофобним баченнями.  За змістом проголошені виступи були образливими (у тому числі і на адресу інших країн) та суперечили національному законодавству і офіційній державній політиці щодо забезпечення прав людини, рівності чоловіків і жінок, утвердженим у європейському співтоваристві стандартам розуміння таких понять, як «гендерна рівність» і «недискримінація», та прийнятим цивілізованим нормам ведення діалогу.

Зокрема, розвиток медичної, соціальної та освітньої політики на основі християнських цінностей та прородинної політики не передбачено жодним нормативним актом і не відповідає Конституції України, нормам законів України та міжнародним зобов’язанням України.  Відповідно до ст. 35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави і жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. Спроби інтегрування цінностей і переконань окремих релігійних груп у державну політику, щоб обмежити права осіб з іншими переконаннями – це дискримінація інших груп громадян та порушення їх права на рівне ставлення з боку державних органів та рівність перед законом гарантоване ст.24 Конституції України, ст.14 та ст.1 Протоколу № 12 Європейської Конвенції, Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Громадське засідання передбачає плюралізм думок та висловлювань, проте на цьому заході за знайомою радянською традицією практично нікому, окрім «потрібних» доповідачів і доповідачок, слова не було надано, а присутнім визнаним експерткам з прав жінок головуюча пропонувала у разі незгоди залишити приміщення. Тим (із списку підписантів і підписанток цієї заяви), хто подали до Комітету свої пропозиції щодо виступів, було відмовлено буцімто на підставі наявності вже затвердженої програми і неможливості включити до неї додаткових доповідачок.

Усі без виключення  доповідачі й доповідачки, що виступили, не компетентні висловлюватися з тем гендерної рівності і прав жінок, оскільки не мають ані відповідної освіти, ані жодних наукових публікацій з цієї теми і ніколи не працювали у сфері захисту прав жінок та недискримінації за ознаками статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Що навіть гірше, всі вони просували спільну, далеку від наукової, а часом і здорового глузду, точку зору, яку не мали можливості спростувати, чи хоча б уточнити, решта учасниць і учасників. Так, наприклад, Гарнік Кочарян, академік російської академії природознавства (РАП), заявив, що “в сучасному суспільстві спостерігається тенденція до примусової гомосексуалізації».

Позиція головуючих була войовничою та нетерпимою до інших точок зору. І хоча зазначений «круглий стіл» був заявлений як неполітичний захід, на ньому відбулася спроба ревізувати засадничі основи державної політики України у сфері забезпечення прав людини, рівності жінок і чоловіків і саботувати євроінтеграційну діяльність нашої держави. Зокрема, Людмила Гридковець, голова Української Асоціації Християнської Психології, зробила надзвичайно небезпечну заяву: “будь-яка технологія, що передбачає в своїй природі знищення репродуктивності нації, має розглядатися СБУ, як зрада України”. Також на цьому заході наводилася недостовірна інформація про державну політику та роботу багатьох інституцій у Канаді, Німеччині, Норвегії, Швеції, США, Швейцарії, Литві та багатьох інших державах, які допомагають Україні, в тому числі, вийти з кризи та розбудовувати демократію. Вважаємо, що посольства цих країн мають право знати, хто і як спотворює інформацію про їхні країни.

Ми наполягаємо, що жодна резолюція, чи рекомендація або висновки, які будуть поширені з посиланням на «круглий стіл» «Науково-медичні підходи до проблеми гендерної рівності» не можуть бути легітимними, оскільки не обговорювалися під час проведення цього заходу.

Заяву буде надіслано Голові Верховної Ради України, Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини, Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики, посольствам Канади, Швеції, Швейцарії, США, Представництво Європейського Союзу, ПАРЄ, Представництво ООН, Німеччини, Норвегії, Литви.

Приєднання до заяви можна за посиланням

Додано текст заяви англійською

Public Statement

Public Statement

with regard to the roundtable on Scientific and Medical Approaches to Gender Equality organized by the Committee on Public Health of the Verkhovna Rada of Ukraine and held on 9 November 2018

As public representatives, we strongly condemn another pseudo-scientific event co-chaired by Olha Bohomolets and Hanna Turchynova, which was held at the Committee on Public Health of the Verkhovna Rada of Ukraine and involved Members of Parliament, religious leaders, public representatives and so-called scholars. We believe that the speakers manipulated the right to freedom of opinion and expression as they presented state gender policy in a distorted and biased way, from a discriminatory, sexist, homophobic and xenophobic perspective. The speeches delivered were offensive (towards foreign countries as well) and contradicted with the legislation of Ukraine, the official human rights and gender equality policies of the state, the principles of gender equality and non-discrimination established in the European Community as well as commonly accepted norms of communication.

In particular, development of healthcare, social and educational policies based on Christian values and pro-family approach is not provided for in any regulation and contradicts with the Constitution of Ukraine, legal provisions of Ukraine and international commitments of the country.  According to Article 35 of the Constitution of Ukraine, church and religious organizations in Ukraine are separated from the state and no religion can be recognized by the state as mandatory. Attempts to integrate the values and beliefs of separate religious groups into the governmental policy in order to to restrict the rights of people with different beliefs are considered as discrimination of other groups of citizens and violation of their right to equal treatment by governmental bodies and equality before the law guaranteed by Article 24 of the Constitution of Ukraine, Article 14 and Article 1 of Protocol 12 to the European Convention on Human Rights as well as by the Law of Ukraine On Principles of Prevention and Combating Discrimination in Ukraine.

A public meeting involves plurality of opinions and expressions, however, at the roundtable, following a familiar Soviet tradition, only certain people were given the floor, while distinguished experts in women’s rights attending the meeting were offered to leave the room in case they disagreed with what was being said. Those of us who signed this statement and who submitted their speech proposals to the Committee, were denied a chance to speak, since according to the Committee, the agenda had already been finalized and it was impossible to include additional speakers.

Not a single speaker of the event is competent to comment on gender equality and women’s rights issues as none of them has either educational background required or scholarly publications on the topic; besides, they are not familiar with women’s rights protection and non-discrimination based on sex, sexual orientation or gender identity. Even worse, the speakers were promoting their common point of view which is incompatible with science and sometimes, with common sense; other attendees of the event had no chance to disprove or at least, to clarify it. For example, Harnik Kocharian, academician of the Russian Academy of Natural Sciences (RANS) stated that “there is a tendency towards compulsory homosexualization in the modern society.”

The attitude of the co-chairs was hostile and intolerant towards other points of view. Although the roundtable was announced as a non-political event, there was an attempt to question the fundamentals of the governmental policy of Ukraine on ensuring human rights and equality of men and women as well as to sabotage our country’s work towards European integration. For example, Ludmyla Hrydkovets, head of the Association of Christian Psychologists and Psychotherapists in Ukraine, made a dangerous statement saying that “any approach that at its core, carries the elimination of the nation’s reproduction has to be viewed as high treason by the Security Service of Ukraine.” Besides, during the event, the speakers gave false information about the state policy and the work of many institutions in Canada, Germany, Norway, Sweden, the U.S., Switzerland, Lithuania and other countries that are supporting Ukraine in its efforts to overcome the crisis and to build a democracy. We believe that the Embassies of these countries are entitled to know who and how is distorting the information about their countries.

We insist that no resolution, recommendation or conclusion of the roundtable Scientific and Medical Approaches to Gender Equality can be made legitimate as they were not discussed during the event.

This statement will be sent to the Head of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, the Government Commissioner for Gender Policy Issues, the Embassies of Canada, Sweden, Switzerland, the U.S., the Delegation of the European Union to Ukraine, PACE as well as to United Nations in Ukraine and the Embassies of Germany, Norway and Lithuania.

19 November 2018

 

Схожі записи

Оксана Забужко назвала свій топ-10 українських романів

«А як із чоловіками спати, то не боляче?»: Що робити з насильством в акушерстві й гінекології

Юлія Береза

Софія Окуневська: лікарка, феміністка, громадська діячка