Повага

Глосарій

Ґендер
Ґендер – термін, який означає соціальну стать людини (на відміну від біологічної), соціальну роль, соціальні можливості жінки й чоловіка. Ґендер змінюється залежно від часу, культури, соціального, економічного і політичного контекстів.
Ґендерна асиметрія
Ґендерна асиметрія – непропорційна представленість соціальних і культурних ролей обох статей, а також уявлень про них у різних сферах життя. Джерелом ґендерної асиметрії є прихована дискримінація і панівні в суспільній свідомості установки.
Ґендерна ідентичність
Ґендерна ідентичність – усвідомлення індивідом своєї приналежності до чоловічої, жіночої або якоїсь іншої статі у соціальному контексті. Ґендерна ідентичність не є автоматичною надбудовою над біологічною статтю, вона поетапно формується в особистості у ході виховання та соціалізації.
Ґендерний аналіз
Ґендерний аналіз – систематичне збирання і аналіз інформації стосовно ґендерних відмінностей та соціальних відносин з метою визначити, зрозуміти та відреагувати на ґендерну нерівність. Також це дані, дезагреговані за статтю. Для проведення ґендерного аналізу всі дані мають бути поділені за статтю, що дасть змогу вимірювати вплив на чоловіків та жінок.
Ґендерний баланс в процесі ухвалення рішень
Ґендерний баланс в процесі ухвалення рішень – просування рівної участі жінок і чоловіків на рівні ухвалення рішень.
Ґендерний індекс
Ґендерний індекс – це показники ООН, що відображають становище в країні чоловіка і жінки за такими базовими напрямками людського розвитку як можливість вести здоровий спосіб життя і довго жити, доступність якісної освіти, рівень матеріального добробуту.
Ґендерний мейнстрімінг
Ґендерний мейнстрімінг – організаційна стратегія залучення ґендерної перспективи до всіх інституційних політик та діяльностей для просування рівності жінок і чоловіків.
Ґендерне насильство
Ґендерне насильство – будь-яка дія або ставлення чоловіка чи інституції, де домінують чоловіки, що призводить до фізичної, сексуальної або фізичної шкоди жінок або дівчат на ґендерному грунті.
Ґендерно-нейтральний
Ґендерно-нейтральний – описує підхід до побудови політики, законодавства, соціальних інституцій тощо, в якому уникають від розподілу ролей індивидів за їх статтю чи ґендерною приналежністю з метою запобігти дискримінації, яка походить від розуміння, що деякі соціальні ролі є більш прийнятними для окремої статі аніж інші.
Ґендерна обізнаність
Ґендерна обізнаність – розуміння соціально-обумовлених відмінностей між жінками і чоловіками на основі набутої поведінки, що впливає на їх доступ та контроль над ресурсами.
Ґендерне планування
Ґендерне планування – ґендерно-чутливий процес планування політик, програм, проектів та оцінки, що враховує вплив різних ґендерних ролей і потреб жінок і чоловіків, на яких спрямована діяльність.
Ґендерні потреби
Зважаючи на те, що жінки і чоловіки відіграють різні ролі, які ґрунтуються на їх ґендерних особливостях, вони також матимуть різні ґендерні потреби.
Ґендерна психологія
Ґендерна психологія є галузью психологічного знання, що вивчає характеристики ґендерної ідентичності, які детермінують соціальну поведінку людини залежно від статі.
Ґендерна рівність
Ґендерна рівність – наслідок відсутності дискримінації за ознакою статі людини. Ґендерна рівність означає, що жінки і чоловіки мають однакове становище в суспільстві, однакові можливості брати участь в різних сферах життя, беруть однакову участь у розподілі ресурсів та мають однаковий доступ до послуг.
Ґендерна роль
Ґендерна роль означає набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок.
Ґендерний розподіл праці
Ґендерним розподілом праці називають соціально зумовлені ідеї і практики, що визначають, які ролі та діяльності вважаються придатними для жінок і чоловіків.
Ґендерна сегрегація
Ґендерна сегрегація – неравномірний розподіл чоловіків і жінок в сфері зайнятості.
Ґендерні стереотипи
Ґендерні стереотипи – набір консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінки і чоловіка, норм їх поведінки, мотивів учинків і характеру проблем. Ґендерні стереотипи закріплюють існуючі ґендерні відмінності і взаємовідносини.
Ґендерно-сліпий підхід
Ґендерно-сліпий підхід – неспроможність побачити (навіть, ненавмисно), що політики або програми по різному впливають на жінок та чоловіків.
Ґендерно-чуйний підхід
Ґендерно чуйним називається підхід, який враховує різноманітні потреби жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, а також вплив різних ініціатив на осіб обох статей. Відповідно, програми розробляються з урахуванням цих потреб і жодна зі статей не залишається у вразливому становищі коли йдеться про доступ, участь або результат.
Дискримінація
Дискримінація – рішення, дія або бездіяльність, спрямовані на обмеження або створення привілеїв щодо особи чи групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.
Дискримінація за ознакою статі
Дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.
Мачізм
Мачізм (ісп. macho – “самець”) – означає не лише статеву приналежність, а також артикулює всі додаткові визначення, які вживаються поряд з ним і вважаються чоловічими: агресивність, жорстокість, твердість, міцність, брутальність, грубість, сила (асоціюється з розвинутою мускулатурою), енергійність, демонстрація вольового компоненту, сексуальна міць.
Множинна дискримінація
Множинна дискримінація – будь-яке поєднання дискримінації на грунті статі, расового або етнічного походження, релігії або вірування, інвалідності, віку або статевої орієнтації.
Насильство проти жінок
Насильство проти жінок – це технічний термін, який використовується по відношенню до насильницьких дій, що вчиняються перш за все або винятково по відношенню до жінок. Як і злочини на грунті ненависті, цей вид насильства спрямовується прости специфічної групи за статевою ознакою як першопричиною.
Позитивна дискримінація
Позитивна дискримінація (тимчасові спеціальні заходи) – вживання заходів, спрямованих на подолання відмінностей між різними субєктами шляхом надання додаткових гарантій тим із них, хто знаходиться в менш вигідному становищі.
Продуктивні ролі
Продуктивні ролі стосуються діяльності, яка виконується жінками і чоловіками для виробництва товарів і послуг для продажу, обміну або для задоволення економічних потреб родини.
Реклама дискримінаційна за ознакою статі
Реклама вважається дискримінаційною за ознакою статі та порушує добросовісну маркетингову практику, якщо:

• вона зображує чи описує жінку або чоловіка як прикрасу чи сексуальний об’єкт, містить натяки на статеві стосунки та сексуальність людей, які жодним чином не пов’язані з рекламованим продуктом та прямо не асоціюються зі споживанням рекламованого продукту, товару, послуги тощо (порушення посилюється, якщо сексуальність людини зображується чи описується принизливо для людської гідності, зневажливо, наклепницьким чином через мовлення, позування, вербальні або невербальні натяки тощо);

• вона стверджує або натякає, що роль однієї статі у соціальному, економічному і культурному житті менша, ніж роль іншої.

Репродуктивні ролі
Репродуктивні ролі стосуються діяльності, необхідної для забезпечення відтворення робочої сили в суспільстві. Включає народження та виховання дітей, догляд за членами родини – дітьми, літніми людьми і працівниками. Ці завдання виконуються переважно жінками.
Рівні можливості жінок і чоловіків
Рівні можливості жінок і чоловіків – це рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.
Рівні права жінок і чоловіків
Рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.
Сексизм
Сексизм – це концепція і практика дискримінації (приниження гідності) людини за ознакою статі, яка заснована на демонструванні переваг інтелектуальних, фізичних, творчих та інших характеристик або здібностей однієї особи або групи осіб по відношенню до іншої особи або групи осіб; складовими сексизму є поняття та моделі домінування одних людей та меншовартості інших.
«Скляна стеля»
«Скляна стеля» – термін американського менеджменту, що описує невидимий і формально ніяк не позначений бар’єр, який обмежує просування жінок по службовій драбині.
Соціальна справедливість
Соціальна справедливість наявність рівних можливостей для реалізації своїх здібностей і задоволення соціально-економічних потреб для окремих індивідів, трудових колективів, соціальних верств і груп.